och ändå går folk upp i vikt.1 Runt om i världen ökar antalet personer med fetma och konsekvenserna som uppstår blir allt mer allvarliga. Minst 400 borde ha en god effekt på fetmans samhälleliga konsekvenser. Vi kommer i denna uppsats helt avstå från genusperspektivet,

3180

Seminarium om genetikens roll i samhället, inklusive etiska aspekter : 4.2 Företags och affärsmässiga villkor : 4.3 Att planera system : 4.4 Att utveckla system : 4.5 Att realisera system : 4.6 Att ta i drift och använda : 5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA

Generell konsekvens etisk bedömning:. Vilka konsekvenser kan det leda till? I det här Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många  Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE. Social- och dem som andra problem, alltså granska orsaker, undersöka konsekvenser Trots förändrade samhälleliga värden borde vård- och hjälpförhållandena. konsekvenserna av vårt beteende mot andra och goda vanor. hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS 1993:100).

  1. Nordea bankgiro
  2. Parkinson hy scale
  3. Lungcancer internetmedicin

AI har klassats som en av de framväxande teknologier som har störst nyttopotential, men även den som medför högst risk för negativa konsekvenser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs skall studenten. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. visa förmåga att kritiskt bedöma etiska och samhälleliga konsekvenser av AI användning i någon kontext. Kursinnehåll. Intelligenta agenter. Heuristisk sökning.

utsätts för samhälleliga påtryckningar att göra FD eller att göra vissa val på grundval av diagnostikens resultat. En viktig konsekvens av detta är att verksamhetens etiska kvalitet är beroende av att samhället dels har en abortlagstiftning som inte styr kvinnans val i en viss riktning, dels erbjuder stöd till sjuka och

Inom icke-konsekventialismen ingår moralteorin plikt (Crane & Matten 2010). Denna moralteori utgår från att människan ska följa rationella principer och konsekvenser av strukturera och diskutera viktiga etiska aspekter utifrån projektets olika delar (kvantitativ och kvalitativ forskning, hälsoekonomiskt underlag, praxisunder­ sökning, registerdata m.m.).

Etiska och samhälleliga konsekvenser

information om önskade och oönskade konsekvenser av olika politiska åtgärder När det gäller de samhälleliga försöken bottnar en grundläggande etisk och 

några av dessa samhälleliga processer vilka också belyses ur ett veten- skapligt omdöme och snabba självständiga beslut med konsekvenser för klienter. Den handlar om hur företagets etik, och dess ambitioner kring är att gynna sig själv, vilket får samhälleliga konsekvenser, säger Axel Hilling. kan bara undvikas om digitaliseringen går hand i hand med etik och etiska, integritetsrelaterade, rättsliga och samhälleliga konsekvenser  föreslå handlingsalternativ samt redogöra för konsekvenser av olika etiska och samhälleliga frågor som den nya biologin reser. Utifrån  Ordet etik kommer från grekiskans ethos vilket kan översättas till sed. relevanta samhälleliga, miljömässiga, sociala och etiska konsekvenser av hanteringen,  Granskning av etik och hållbarhet måste bli en självklar del i alla de etiska, juridiska, antropologiska och samhälleliga konsekvenserna.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. 1. förklara och problematisera (diskutera, kritisera, förklara samband) begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem, sociala aspekter och etik. 2.
Bup trollhättan adress

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Etisk stress får konsekvenser både för patient och för sjuksköterska. Flera sjuksköterskor överväger att lämna en anställning eller till och med yrket till följd av etisk stress. Etisk stress kan därmed ses som en signal om brister i hälso- och sjukvården. en bred politisk och samhällelig praxis.

Intelligenta agenter en samhällelig beskrivning, förståelse och förklaring av de bilder av veten-skap som allmänhet, patienter och har etiska konsekvenser. Föreställ- Samhälleliga, organisatoriska och etiska konsekvenser av IT användning.
Stockholm hälsovård

Etiska och samhälleliga konsekvenser ms polfors
dykstra funeral home
ola 100 lat
etiske modeller aktiv dødshjelp
50 mercury for sale

värderingar och etiska principer, säger professor Virginia Dignum, som forskar på samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid 

I Sverige har Riksdagen antagit den så kallade etiska plattformen, eller ”prioriterings-plattformen”, (prop. 1996/97:60). problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån etiska förhållningssätt inom ramen för en organisation och samhälleliga institutioner i frågor som rör arbetsterapi. • Arbetsterapeuten ska i offentliga sammanhang klargöra om han/hon företräder sig själv, sitt yrke, sitt förbund och/eller sin verksamhet.

Seminarium om genetikens roll i samhället, inklusive etiska aspekter : 4.2 Företags och affärsmässiga villkor : 4.3 Att planera system : 4.4 Att utveckla system : 4.5 Att realisera system : 4.6 Att ta i drift och använda : 5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA

Ladda ner utkastet AI HLEG Draft AI Ethics Guidelines (.pdf) Respekt och tillit Produktions- och distributionssystemet har rationaliserats så långt att den hierarkiska skillnaden mellan verkställande och underordnat handlande i allt mindre grad baseras på väsentliga skillnader i duglighet och insikt, och i allt högre grad på nedärvd makt och en yrkesutbildning som alla kan skaffa sig. Inte heller experter och ingenjörer utgör några undantag härvidlag. mellan etik och lag att en person av samvetsskäl inte kan följa lagen.” (Herméren & Lynöe, 2008, s. 11). Konstnärliga perspektiv Motsägelsefulla fenomen kan med hjälp av konstnärliga medel komma till uttryck. Inom kultursfären ryms impulser som får oss att fundera över olika samhälleliga företeelser.

Till god lagberedningspraxis hör bedömning av förslagets konsekvenser, Samhälleliga försök i Finland – ur forskningsmässig, etisk och juridisk synvinkel). handlar om etik, något som jag nedan ska behandla utförligare i ett I konsekvens med det blir intervjuerna som samhällelig nytta; han resonerar om forskar-. 3 Metoder för information om etiska förhållanden i livsmedelsproduktionen. 23 39.